România: Schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (OPERA-CLIMA)

România este angajată în prevenirea și combaterea schimbărilor climatice și urmărește reducerea emisiilor de carbon. Prin urmare, Guvernul României, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), a solicitat Băncii Mondiale oferirea de servicii de consultanță pentru a ajuta la îndeplinirea acestui angajament.

Integrarea măsurilor de atenuare și de adaptare în strategiile naționale, politicile și programele României, va reprezenta un pas important în dezvoltarea unui drum spre o creștere economică ecologică, cu emisii reduse de carbon în România.

Programul implementat în comun de Banca Mondială și MMAP urmărește să permită României apropierea de atingerea obiectivelor „Strategiei Europa 2020”, care oferă statelor membre ale UE un cadru și mijloace pentru trecerea la o economie mai ecologică și mai competitivă, cu emisii reduse de carbon, cu o utilizare eficientă a resurselor și rezistentă la riscurile schimbărilor climatice.

Obiectivele Programului

  • Dezvoltarea și operaționalizarea strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, precum și a elaborării planului național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice;
  • Identificarea și integrarea acțiunilor legate de schimbările climatice, care vor fi prevăzute în Programele Operaționale 2014-2020;
  • Sprijinirea pentru dezvoltarea unei capacități analitice și a unei baze de cunoștințe solide pentru factorii decidenți relevanți pentru schimbările climatice; și
  • Sprijinirea instituțiilor guvernamentale pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor privind schimbările climatice.

Componentele programului

Sprijin acordat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea operaționalizării strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, precum și a elaborării planului național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice

Această componentă va ajuta Guvernul României până în 2015 cu dezvoltarea și operaționalizarea strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, susținută de o analiză complexă, ample consultări și integrarea cu alte strategii naționale.

Componenta va cuprinde următoarele doua activități:

Activitatea A1: Inventarierea documentației existente și elaborarea perspectivelor

Această activitate va include trecerea în revistă a literaturii existente privind schimbările climatice din România, va evalua situația actuală a inventarelor existente ale emisiilor de gaze cu efect de seră, va documenta reglementările guvernamentale existente, a planurilor și a programelor legate de schimbările climatice și va asista Guvernul la dezvoltarea perspectivelor de viitor ale țării.

Activitatea A2: O strategie cuprinzătoare privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, precum și elaborarea unui plan de acțiune privind schimbările climatice.

Sprijin pentru identificarea acțiunilor legate de schimbările climatice, care vor fi prevăzute în Programele Operaționale 2014-2020

Comisia Europeană intenționează să asigure un total de cel puțin 20% din buget cheltuielilor legate de schimbările climatice, pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Îndeplinirea condiționalității ex-ante a UE referitoare la schimbările climatice în programele operaționale pentru perioada 2014-2020 este impusă statelor membre de Uniunea Europeană.

Pentru a îndeplini cerințele UE pentru utilizarea fondurilor europene în viitor, Guvernul României trebuie să finalizeze Programele Operaționale pentru perioada 2014-2020; acestea vor include şi aspecte privind schimbările climatice. Această componentă ajută guvernul să identifice acțiunile privind schimbările climatice, eligibile pentru Programele Operaționale 2014-2020. Evaluări rapide ale acțiunilor sectoriale necesare vor fi realizate pentru 6 sectoare-cheie: energie, transport, urban, apă, agricultură și silvicultură.

Sprijin acordat Guvernului României pentru dezvoltarea unei capacități analitice solide și a bazei de cunoștințe necesare pentru construirea unei economii competitive, cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice

Sunt prevăzute trei activități în cadrul acestei componente ce își propune să identifice, cuantifice și evalueze impactul multi-sectorial pe termen lung al politicilor și investițiilor legate de atenuare și adaptare, prin dezvoltarea unei baze analitice de cunoștințe.

Activitatea C1: Analiza sectorială și a nivelului de referință pentru dezvoltarea unei economii cu emisii reduse de carbon

Această activitate continuă analiza sectorială integrată și modelarea sectoarelor-cheie identificate pentru atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice. Se vor elabora scenarii de dezvoltare pentru viitor în concordanță cu obiectivele naționale de dezvoltare a țării și pe baza proiecțiilor realizate, a informațiilor de referință și a inventarelor emisiilor de gaze cu efect de seră.

Activitatea C2: Analiza costurilor marginale de reducere a emisiilor în anumite sectoare cheie

Metodologia MACC (curbele costurilor marginale de reducere a emisiilor) a fost utilizată la nivel macro și micro, pentru a oferi o bază solidă în a compara și a recomanda opțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. La nivel de țară, curbele MACC sunt utilizate pentru a propune obiective fezabile de reducere a emisiilor pentru sectoarele studiate și pentru a identifica măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor, pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor. Metodologia MACC va fi construită pe baza analizelor sectoriale și a exercițiului de modelare pentru a ajuta factorii de decizie politică în alegerea programelor de atenuare cu costuri minime și reducere maximă de emisii în cadrul diverselor sectoare

Activitatea C3: Analiza macroeconomică asupra creșterii economice a activităților cu conținut scăzut de carbon

Această activitate va dezvolta un model macro-economic pentru România în vederea studierii relațiilor economice cheie și impactul acestora în România, în UE și în restul lumii. Modelul va permite evaluarea impactului multi-sectorial pe termen lung. Modelul va simula impactul diferitelor variabile, șocuri sau reacții legislative politice legate de schimbările climatice asupra rezultatelor sectoriale, a ocupării forței de muncă, a comerțului, fluxurilor de capital, veniturilor fiscale și cheltuielilor bugetare.

Sprijinirea instituțiilor guvernamentale pentru implementarea și evaluarea acțiunilor privind schimbările climatice

Aceasta componentă cuprinde trei activități:

Activitatea D1: Dezvoltarea unei metodologii și identificarea de oportunități pentru valorificarea mecanismelor de piață privind emisiile de dioxid de carbon

Activitatea D2: Proiectarea sistemului de monitorizare, raportare și verificare (MRV) pentru acțiunile privind schimbările climatice

Activitatea D3: Diseminarea informațiilor